Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  O nás

  V roku 1991 boli rozhodnutím mesta Žilina zrušené Technické služby, ktoré dovtedy zabezpečovali komunálne služby - vývoz a likvidáciu odpadu, ručné astrojové zametanie, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržbu miestnych komunikácií a prevádzku mestských cintorínov na území mesta Žiliny. Na základe výsledkov konkurzného konania, ktorého sa zúčastnilo viacero uchádzačov, začal dňom 1.novembra 1991 zabezpečovať vývoz odpadu Ing. Anton Jánoš pod obchodným názvom TEZAS a prevádzku mestskej skládky tuhého komunálneho odpadu Ing. Peter Suchoň pod obchodným názvom TERA.

  V rovnakom období došlo ku dohode obidvoch podnikateľov a bolo vytvorené konzorcium s názvom T+T. Postupom času sa forma podnikania zmenila na Združenie T+T a v roku 1998 bolo podnikanie zmenené z fyzických osôb na právnicku formu v spoločnosti T+T, s.r.o. so sídlom na Hôreckej ceste v Žiline. V roku 1991 pracovalo vo firme 34 pracovníkov, v súčasnosti poskytuje firma pracovné príležitosti pre viac ako 160 stálych a 30 sezónnych pracovníkov. Rozšírením činností a zlúčením iných spoločností dnes poskytuje organizácia nasledovné služby:

  Spoločnosť T+T, s.r.o. postupne ku sebe pričlenila ODPADY, s.r.o. Kysucké Nové Mesto, RENOL, spol. s r.o., Bytča a TÚZ, s.r.o. Žilina. V roku 1998 bol odpredaný 50% podiel spoločnosti FURA, s.r.o. Rozhanovce, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z bytového fondu mesta Košice. V roku 2000 v konkurznom konaní získala spopločnosť T+T, s.r.o. 51% akcií Technických služieb Ružomberok, akciovej spoločnosti, čím rozšírila svoj vplyv na severe Slovenska aj na oblasť Liptova a Oravy. V roku 2001 sa spoločnosť zúčastnila užšej súťaže na zabezpečenie zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu z mesta Vrútky a na základe následného rokovacieho konania zabezpečuje činnosti zberu a zneškodňovania odpadov z mesta Vrútky, čím rozšírila svoje pôsobenie aj na oblasť Turca.

  Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dochádza k 1.1.2002 k zlúčeniu spoločností T+T, s.r.o. a novovytvorenej spoločnosti T+T, a.s., pričom univerzálnym právnym nástupcom po zrušenej spoločnosti T+T, s.r.o. sa stáva akciová spoločnosť T+T, a.s., so sídlom v Žiline, na ul. Andreja Kmeťa č. 18.

  V roku 2012 kúpila spoločnosť 90% akcií spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., ktorá zabezpečuje nakladanie s odpadmi pre 45 tisíc obyvateľov žiarskeho regiónu.

  V roku 2013 uspela spoločnosť vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Prievidza. Od 1.1.2014 tak zabezpečuje nakladanie s odpadmi pre viac ako 48 000 obyvateľov a podnikateľské subjekty okresného mesta Prievidza.


  Spoločnosť T+T, a.s. venuje sústavnú pozornosť sociálnemu programu. Zamestnanci firmy tvoria pracovný kolektív, o ktorý je potrebné sa sústavne starať (oblečenie,šatne,sociálne priestory,strava, nápoje, dovoz), aby spätne vládla pracovná pohoda a spoluzodpovednosť za dobrý chod firmy.