Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V nasledujúcom uvádzame, akým spôsobom naša spoločnosť postupuje pri spracúvaní osobných údajov striktne podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z..

  Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov v Článku 15 – 22.    

  Prečo spracúvame osobné údaje?

  Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

   

  Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

  Kategórie účelov spracúvania

  Právny základ

  Súvisiace predpisy

  Poskytovanie základných služieb

  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

  Občiansky a Obchodný zákonník

  Poskytovanie iných ako základných služieb

  Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

  Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

  Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

  Čl. 89 GDPR

  Zákon o archívoch

  Personalistika a mzdy

  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

  Zákonník práce  a ďalšie predpisy

  Účtovné a daňové účely

  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

  Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

   

  Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

  Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

  Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
   

  Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

  Cezhraničný prenos osobných údajov našich klientov do tretích krajín nezamýšľame.

   

  Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

  Neuskutočňuje sa.

   

  Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

  Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime všeobecne zaväznými právnymi predpismi a osobné údaje uschovávame počas nevyhnutnej doby, ktorú určíme na základe účelu spracovania osobných údajov;

   

  Ako o Vás získavame osobné údaje?

  Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia.

   

  Aké práva máte ako dotknutá osoba?

  Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

  Bez ohľadu na to, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

   

  Zmeny podmienok ochrany súkromia

  Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.