Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Zneškodňovanie odpadu

  Spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších noviel):

  Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec
  Skládka odpadov Bytča - Mikšová
  Skládka odpadov Žiar nad Hronom

  Skládky odpadov slúžia na zneškodňovanie odpadov kategórie „O“ (ostatný odpad) podľa schválených prevádzkových poriadkov príslušným OÚ OŽP. Na skládkach odpadov pracuje viac ako dve desiatky pracovníkov, ktorí zabezpečujú kompletný servis od váženia, evidencie odpadu, hutnenia odpadu (kompaktor Hanomag, Catepilar), rekultivácie skládky za jej súčasnej prevádzky. Oprávnená organizácia vykonáva pravidelný monitoring vplyvu skládok odpadov na pozemné a povrchové vody, priesakové kvapaliny a tvorbu a zloženie skládkových plynov.


  Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec

  Skládka odpadov sa nachádza v meste Žilina, v katastri prímestskej časti Považský Chlmec, na ľavej strane štátnej cesty č. 507 Žilina – Bytča, na pravej strane rieky Váh a pri vodnom diele Horný Hričov.

  Trieda skládky odpadov: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
  Rok začatia činnosti skládky: 1993

  Prevádzková doba skládky odpadov:
  Pondelok – piatok 7,00 – 15,30 hod.
  Telefón / Fax +421/41/ 5621 953


  Skládka odpadov Bytča - Mikšová

  Skládka odpadov Bytča – Mikšová sa nachádza v katastrálnom území obcí Mikšová a Maršová - Rašov, na ľavej strane štátnej cesty č. 507 Bytča – Považská Bystrica, na pravej strane rieky Váh a neďaleko Beňovskej vodnej nádrže.

  Trieda skládky odpadov: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
  Rok začatia činnosti skládky: 1986

  Prevádzková doba skládky odpadov:
  Pondelok – piatok 6,00 –14,30hod.
  Telefón 0905 693 864


  Skládka odpadov Žiar nad Hronom

  Skládka odpadov Žiar nad Hronom sa nachádza v katastrálnom území zrušenej obce Horné Opatovce, na ľavej strane cesty 1. triedy I/66 Žiar nad Hronom - Žarnovica, cca 1 000 m od priemyselného areálu závodu ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom.

  Trieda skládky odpadov: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Rok začatia činnosti skládky: 1998

  Prevádzková doba skládky odpadov:
  Pondelok - piatok 6,00 -14,00hod.
  Telefón  0905 693 858

  Cenník odpadov

  PREVÁDZKA SKLÁDKY ODPADU ZA SÚČASNÉHO UZATVORENIA A REKULTIVÁCIE

  Technické riešenie prevádzkovania skládky za súčasného uzatvorenia a rekultivácie predstihuje platné legislatívne predpisy a technické normy. Novosť riešenia je zahrnutá v patente č. 283 434 z roku 2003 a v Úžitkovom vzore č. 2543 z roku 2000 na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky.

  Princípom projektu prevádzkovania skládky odpadov za súčasného uzatvorenia a rekultivácie je vybudovanie skládky odpadu na jednotlivé stupne. Každý stupeň má technické časti, ktoré spolu tvoria kompaktný celok:
  · odvodnenia :priečnu drenáž, obvodovú kanalizáciu s drenážou,
  zberné šachty, žľaby na odvedenie zrážkovej vody;
  · odplynenia : odplyňovacie vertikálne drény a odplyňovacie štrkové
  lôžka;
  · spevnenú komunikáciu

  Technické riešenie odvodnenia, odplynenia, navršovania skládky odpadom a jej postupnej rekultivácie umožňuje plnenie vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších noviel.

  Prevádzka skládky odpadov za jej súčasného uzatvárania a rekultivácie

  Za súčasného ukladania odpadu, ktorý je denne hutnený sa na vonkajšie úpätie pracovného pásu naváža zemina (íl s koeficientom filtrácie 10-8 m.s-1) na výstavbu obvodového izolačného valu (sklon svahu 1:3), ktorý plní aj opornú funkciu. Na povrch izolačného valu je natiahnutá rekultivačná vrstva - kvalitná zemina s obsahom humusu. Do rekultivačnej vrstvy je vysadený porast nízkych kríkov a stromov, ktoré korešpondujú s pôvodnou flórou okolia, aby nedochádzalo k jej narušeniu.

  Upravený pracovný pás na každom stupni skládky odpadov vyspádovaný v sklone 1:3 má tieto technické prvky:
  - priečnu drenáž zaústenú do obvodovej kanalizácie s drenážou;
  - zberné šachty;
  - štrkové lôžka ukončené vertikálnymi drénmi na odvedenie skládkových plynov;
  - žľaby na odvedenie zrážkovej vody.

  Po ukončení prác na danom pracovnom páse, položením všetkých technických prvkov, sa vedľa založí nový pracovný pás s rovnakým pracovným postupom ako predchádzajúci pracovný pás. Takto sa postupne uzatvorí a zrekultivuje celý jeden stupeň skládky odpadu. Každý ďalší stupeň skládky obsahuje rovnaké pracovné pásy s rovnakými technickými prvkami.


  Odplyňovací systém skládky

  Na skládke odpadov v Žiline – Považskom Chlmci bol, v roku 2004 vybudovaný odplyňovací systém v spolupráci so spoločnosťou TERRASYSTEM Banská Bystrica. V nadväznosti na odplyňovací systém bola vybudovaná pri skládke odpadu kogeneračná jednotka, prostredníctvom ktorej je využívaný skládkový plyn na výrobu elektrickej energie.  Odvodnenie skládky

  V celom telese skládky je vybudovaný odvodňovací systém, ktorý odvádza priesakové kvapaliny z telesa skládky do dvoch akumulačných nádrží. Priesaková kvapalina je následne odvádzaná do čistiarne odpadových vôd zo skládky, vybudovanej pri telese skládky.


  Všetky technické opatrenia realizované prevádzkovateľom skládky smerujú k minimalizovaniu negatívnych vplyvov skládky odpadov na okolie a obyvateľstvo mestskej časti Považský Chlmec.


  Spoločnosť od roku 2011 ustupuje od zneškodňovania komunálneho odpadu skládkovaním a nahrádza ho zhodnocovaním na energetické účely. Napriek tomu obe skládky budú ešte prevádzkované pre potreby zneškodňovania odpadov z priemyslu až do naplnenia ich kapacít a následne budú riadne zrekultivované v súlade so schválenými projektami.
  Legenda k obrázkom
  1. odpad 2. prekryvná vrstva 3. obvodový izolačný val 4. rekultivačná vrstva 5. žľaby na odvedenie zrážkovej vody 6. zberné šachty 7. priečna drenáž 8. kanalizačné rúry 9. obvodová kanalizácia s drenážou 10. vertikálne drény 11. štrkové lôžko 12. spevnená komunikácia

  Projekt prevádzky skládky za súčasnej rekultivácie priniesol výhody do praxe:

  a) V telese skládky vzniká malý objem priesakovej kvapaliny, ktorá dosiahne nízky stupeň kontaminácie a nemôže nekontrolovateľne
  odtekať z telesa skládky do okolitého prostredia.

  b) Skládkové plyny sú zregulované, odstráni sa šírenie zápachu a nedochádza k zahoreniu skládky.

  c) Usporiadanie skládky umožňuje ukladanie odpadu až do výšky 30 m nad terén.

  d) Spevnené komunikácie na jednotlivých stupňoch umožňujú počas prevádzky a rekultivácie skládky pohyb mechanizmom servisu skládky (meranie plynov, čistenie šácht a pod.).

  e) Realizované technické opatrenia na skládke sú viditeľné najmä v kvalite priesakových kvapalín a podzemných vôd v okolí skládky odpadu.

  f) Cena postupnej rekultivácie skládky počas jej prevádzky je niekoľkonásobne nižšia ako rekultivácia celého telesa skládky po ukončení samotnej prevádzky.

  g) Z estetického hľadiska skládka spolu s okolím tvoria jeden kompaktný celok. Porast nízkych kríkov a stromov korešponduje s pôvodnou flórou okolia, aby nedochádzalo k jej narušeniu.

  Projekt prevádzky skládky za súčasného uzatvorenia a rekultivácie sa v súčasnosti realizuje na skládke odpadu Žilina - Považský Chlmec, Bytča - Mikšová a Ružomberok – Biela Púť.