Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Zhodnocovanie odpadu

  V roku 2011 bol realizovaný projekt „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“, výstupom ktorej je zhodnocovanie komunálneho odpadu činnosťou R12 – Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11, s koncovým zhodnotením činnosťou R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom. Realizáciou projektu podporeného Ministerstvom životného prostredia s príspevkom z Kohézneho fondu Európskej únie došlo k zásadnej zmene v spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v regiónoch Žilinského kraja, v ktorých pôsobí spoločnosť. Zneškodňovanie komunálnych odpadov na skládke je nahradené ich mechanickým spracovaním na automatizovanej linke v Hričove, ktorých výstupom je alternatívne palivo pre cementárne. Ročne je takto spracovaných cca 40 tis. ton komunálnych odpadov, čo významnou mierou prispieva k odbúraniu odpadov zo skládok a ich efektívnemu zhodnocovaniu.

  Zhodnocovanie komunálnych odpadov Intenzifikáciou zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu je plne v súlade so smernicou Rady Európy 1999/31/ES z 26.apríla 1999 o skládkach odpadov a Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov schválenou Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2010.  

  Spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje od roku 2013 zariadenie na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň v Dolnom Hričove. Kompostáreň sa nachádza v priemyselnej zóne obce Dolný Hričov, vedľa čistiarne odpadových vôd spoločnosti SEVAK, a.s.. V kompostárni je zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad z obcí žilinského regiónu.
  Od roku 2000 spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň Žilina- Považský Chlmec. Kompostáreň sa nachádza v meste Žilina, v katastri prímestskej časti Považský Chlmec, na ľavej strane štátnej cesty č.507 Žilina – Bytča, na pravej strane rieky Váh a bezprostredne pri vodnom diele Horný Hričov. Je súčasťou areálu skládky odpadov Žilina - Považský Chlmec.

  V zariadení sa zhodnocujú odpady kategórie „O“ (ostatný odpad) podľa schváleného prevádzkového poriadku príslušným OÚ OŽP.

  Komposty sú vyrábané priemyselným spôsobom v súlade s STN 46 5735 „Priemyselné komposty“. Cieľom výroby kompostu je vyrobiť biologicko-minerálny komplex cestou termického kvasenia, ktoré je usmerňované prevzdušňovaním kompostovateľnej zmesi prehadzovaním. Organická hmota sa opätovne vráti do prirodzeného kolobehu vo forme kompostov, ktoré slúžia ako prirodzený substrát pre rastliny a zároveň ako hnojivo zabezpečujúce harmonický rast rastlín. Priemyselné komposty slúžia na rekultiváciu trávnych porastov v parkoch, na sídliskách ako aj okrasných záhonov v centrálnej mestskej zóne a v okrajových častiach mesta Žiliny.