Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Separovanie odpadu

  Separovaný zber odpadu zaznamenal v posledných rokoch v celom regióne vzostup v počte separovaných komodít a ich objeme, v meste Žilina zvlášť spustením realizácie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“, podporeného Recyklačným fondom. Podobný projekt „Separovaný zber komunálneho odpadu – Kysucké Nové Mesto“ realizovaný s podporou Recyklačného fondu zabezpečuje spoločnosť v Kysuckom Novom Meste.

  V apríli 2011 bola ukončená realizácia projektu „Separovaný zber papiera, plastov, skla, kompozitných obalov a biologicky rozložiteľného odpadu v Žiline“, podstatou ktorého bolo obstaranie vozidiel a kontajnerov na realizáciu separovaného zberu v meste Žilina a žilinskom regióne. Spoločnosť zabezpečuje separovaný zber v celom regióne v druhovej skladbe sklo, plasty, papier, kovové obaly, kompozitné obaly. Na separáciu zakúpila spoločnosť s podporou Kohézneho fondu Európskej únie a Ministerstva životného prostredia SR plastové kontajnery objemu 1100 l v počte 2000 kusov, ktoré sú využívané obcami a mestami regiónu. Okrem nich spoločnosť obsluhuje 1230 kontajnerov na separovaný zber v meste Žilina a 400 kontajnerov na separovaný zber v Kysuckom Novom Meste.


  V roku 2012 sa spoločnosť zúčastnila verejného obstarávania na prevádzkovanie projektu „Najmodernejšia cesta separovania odpadu pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny“, na financovanie ktorého získal Mikroregión Terchovská dolina podporu z Kohézneho fondu a Ministerstva životného prostredia SR. Spoločnosť uspela vo verejnom obstarávaní a uzatvorila zmluvu o prevádzkovaní Projektu do 31.05.2018.  Triedený zber - čo separovať, a čo nie
    SKLO


    PLASTY


    KOVOVÉ OBALY


    PAPIER


    KOMPOZITNÉ OBALY
  Možno vkladať:
  Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien - nie drôtené.

  Nevkladajte!
  Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, autosklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.
  Možno vkladať:
  PET fľaše farebné a biele -stlačené alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov,  tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET.

  Nevkladajte!
  PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, plystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad.
  Možno vkladať:
  Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté.

  Nevkladajte!
  Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.
  Možno vkladať:
  Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, poskladané krabice a kartóny, reklamné letáky a pod.

  Nevkladajte!
  Použité hygienické potreby, mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.
  Možno vkladať:
  Čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: C/PAP. Nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté

  Nevkladajte!
  Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností.