Certifikovanż systťm

  EnvironmentŠlneho mana?ťrstva
  ISO 14001
  Viac...

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITN… OBALY

  Separovanż zber
  odpadu
  Viac...
  ŕdr?ba zelene

  SŪdliskovŠ zele? aj mestskť parky

  Viac...

  Zber?a odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Separovanie odpadu

  Separovan√Ĺ zber odpadu zaznamenal v posledn√Ĺch rokoch v celom regi√≥ne vzostup v pońćte separovan√Ĺch komod√≠t a ich objeme, v meste ŇĹilina zvl√°Ň°Ň• spusten√≠m realiz√°cie projektu ‚ÄěIntenzifik√°cia separovan√©ho zberu v meste ŇĹilina‚Äú, podporen√©ho Recyklańćn√Ĺm fondom. Podobn√Ĺ projekt ‚ÄěSeparovan√Ĺ zber komun√°lneho odpadu ‚Äď Kysuck√© Nov√© Mesto‚Äú realizovan√Ĺ s podporou Recyklańćn√©ho fondu zabezpeńćuje spolońćnosŇ• v Kysuckom Novom Meste.

  V apr√≠li 2011 bola ukonńćen√° realiz√°cia projektu ‚ÄěSeparovan√Ĺ zber papiera, plastov, skla, kompozitn√Ĺch obalov a biologicky rozloŇĺiteńĺn√©ho odpadu v ŇĹiline‚Äú, podstatou ktor√©ho bolo obstaranie vozidiel a kontajnerov na realiz√°ciu separovan√©ho zberu v meste ŇĹilina a Ňĺilinskom regi√≥ne. SpolońćnosŇ• zabezpeńćuje separovan√Ĺ zber v celom regi√≥ne v druhovej skladbe sklo, plasty, papier, kovov√© obaly, kompozitn√© obaly. Na separ√°ciu zak√ļpila spolońćnosŇ• s podporou Koh√©zneho fondu Eur√≥pskej √ļnie a Ministerstva Ňĺivotn√©ho prostredia SR plastov√© kontajnery objemu 1100 l v pońćte 2000 kusov, ktor√© s√ļ vyuŇĺ√≠van√© obcami a mestami regi√≥nu. Okrem nich spolońćnosŇ• obsluhuje 1230 kontajnerov na separovan√Ĺ zber v meste ŇĹilina a 400 kontajnerov na separovan√Ĺ zber v Kysuckom Novom Meste.


  V roku 2012 sa spolońćnosŇ• z√ļńćastnila verejn√©ho obstar√°vania na prev√°dzkovanie projektu ‚ÄěNajmodernejŇ°ia cesta separovania odpadu pre takmer 30 tis√≠c obyvateńĺov Terchovskej doliny‚Äú, na financovanie ktor√©ho z√≠skal Mikroregi√≥n Terchovsk√° dolina podporu z Koh√©zneho fondu a Ministerstva Ňĺivotn√©ho prostredia SR. SpolońćnosŇ• uspela vo verejnom obstar√°van√≠ a uzatvorila zmluvu o prev√°dzkovan√≠ Projektu do 31.05.2018.  Trieden√Ĺ zber - ńćo separovaŇ•, a ńćo nie
    SKLO


    PLASTY


    KOVOV√Č OBALY


    PAPIER


    KOMPOZITN√Č OBALY
  MoŇĺno vkladaŇ•:
  FńĺaŇ°e z n√°pojov biele aj farebn√©, obalov√© sklo z potrav√≠n, tabuńĺov√© sklo z okien - nie dr√īten√©.

  Nevkladajte!
  Keramiku a porcel√°n, sklenen√© obaly zneńćisten√© chemik√°liami a olejmi, Ňĺiarivky, obrazovky telev√≠zorov a pońć√≠tańćov, sklo s obsahom kovov, sklobet√≥n, autoskl√°, poh√°re a kuchynsk√© n√°doby z varn√©ho skla, dr√īten√© sklo, kovov√© obaly vyroben√© z viacer√Ĺch druhov materi√°lu, komun√°lny odpad.
  MoŇĺno vkladaŇ•:
  PET fńĺaŇ°e farebn√© a biele -stlańćen√© alebo zoŇ°liapnut√©, ńćist√© plastov√© obaly zo sapon√°tov, rastlinn√Ĺch olejov,  t√©gliky z jogurtov a masla, potrav√≠n, destilovanej vody, podobn√© obaly oznańćen√© v spodnej ńćasti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET.

  Nevkladajte!
  PET fńĺaŇ°e a plastov√© obaly zneńćisten√© olejmi a chemik√°liami, mikrot√©nov√© vreck√° a taŇ°ky, plasty s obsahom kovu, plystyr√©n, in√Ĺ plastov√Ĺ odpad z dom√°cnost√≠, komun√°lny odpad.
  MoŇĺno vkladaŇ•:
  Konzervy, n√°pojov√© plechovky, kovov√© obaly, alobalov√© a hlin√≠kov√© ńćasti obalov bez plastov alebo papiera, zbaven√© zvyŇ°kov potrav√≠n, pr√≠padne vypl√°chnut√©.

  Nevkladajte!
  Kovov√© obaly vyroben√© z viacer√Ĺch druhov materi√°lu, komun√°lny odpad.
  MoŇĺno vkladaŇ•:
  Noviny, ńćasopisy, kancel√°rsky papier, zoŇ°ity, poskladan√© krabice a kart√≥ny, reklamn√© let√°ky a pod.

  Nevkladajte!
  PouŇĺit√© hygienick√© potreby, mokr√Ĺ, zneńćisten√Ĺ, mastn√Ĺ, asfaltov√Ĺ a voskov√Ĺ papier, celof√°n a komun√°lny odpad.
  MoŇĺno vkladaŇ•:
  ńĆist√© n√°pojov√© kart√≥ny od mlieńćnych v√Ĺrobkov a n√°pojov, podobn√© obaly oznańćen√© v spodnej ńćasti skratkami: C/PAP. N√°pojov√© kart√≥ny vhadzujte zoŇ°liapnut√©

  Nevkladajte!
  Polystyr√©n, zneńćisten√© n√°pojov√© kart√≥ny so zbytkami potrav√≠n a n√°pojov, in√Ĺ plastov√Ĺ odpad z dom√°cnost√≠.  V√Ĺvoj separ√°cie komun√°lneho odpadu za obdobie 2009-2015 (v ton√°ch)


  Druh odpadu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  papier 1 493,720 2 160,720 2 830,317 2 615,327 2 045,740 2 545,177 2 525,342
  plasty 272,594 332,442 537,101 590,920 997,793 1 505,958 1 405,087
  sklo 941,300 1 295,760 1 589,644 1 835,780 2 005,760 2 552,480 2 746,610
  kovy 5,720 17,980 57,020 65,680 51,840 91,755 91,993
  BRO 617,611 609,140 674,590 676,970 548,860 2 263,410 4 631,870
  alternat√≠vne palivo (TAP) - - - 5 477,310 8 561,470 8 418,660 5 648,900
  drevo - - - - - 648,880 926,150
  VKM 14,000 63,910 49,810 75,160 97,630 150,863 75,900
  elektroodpad 155,890 160,166 186,349 149,882 153,490 193,807 214,930
  pneumatiky 41,612 48,200 50,080 69,622 83,330 68,705 80,273
  batérie 10,380 4,380 5,810 1,525 0,483 1,206 1,100
  Ňĺiarivky 0,815 0,314 0,694 0,275 0,200 0,378 0,453
  odpady s obs. Ň°kodliv√≠n 9,294 14,155 20,530 25,360 21,660 32,494 40,319
  S P O L U : 3 562,936 4 707,167 6 001,945 13 595,811 16 581,256 18 473,773 18 388,927