Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Separovanie odpadu

  Separovaný zber odpadu zaznamenal v posledných rokoch v celom regióne vzostup v počte separovaných komodít a ich objeme, v meste Žilina zvlášť spustením realizácie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“, podporeného Recyklačným fondom. Podobný projekt „Separovaný zber komunálneho odpadu – Kysucké Nové Mesto“ realizovaný s podporou Recyklačného fondu zabezpečuje spoločnosť v Kysuckom Novom Meste.

  V apríli 2011 bola ukončená realizácia projektu „Separovaný zber papiera, plastov, skla, kompozitných obalov a biologicky rozložiteľného odpadu v Žiline“, podstatou ktorého bolo obstaranie vozidiel a kontajnerov na realizáciu separovaného zberu v meste Žilina a žilinskom regióne. Spoločnosť zabezpečuje separovaný zber v celom regióne v druhovej skladbe sklo, plasty, papier, kovové obaly, kompozitné obaly. Na separáciu zakúpila spoločnosť s podporou Kohézneho fondu Európskej únie a Ministerstva životného prostredia SR plastové kontajnery objemu 1100 l v počte 2000 kusov, ktoré sú využívané obcami a mestami regiónu. Okrem nich spoločnosť obsluhuje 1230 kontajnerov na separovaný zber v meste Žilina a 400 kontajnerov na separovaný zber v Kysuckom Novom Meste.


  V roku 2012 sa spoločnosť zúčastnila verejného obstarávania na prevádzkovanie projektu „Najmodernejšia cesta separovania odpadu pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny“, na financovanie ktorého získal Mikroregión Terchovská dolina podporu z Kohézneho fondu a Ministerstva životného prostredia SR. Spoločnosť uspela vo verejnom obstarávaní a uzatvorila zmluvu o prevádzkovaní Projektu do 31.05.2018.  Triedený zber - čo separovať, a čo nie
    SKLO


    PLASTY


    KOVOVÉ OBALY


    PAPIER


    KOMPOZITNÉ OBALY
  Možno vkladať:
  Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien - nie drôtené.

  Nevkladajte!
  Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, autosklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.
  Možno vkladať:
  PET fľaše farebné a biele -stlačené alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov,  tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET.

  Nevkladajte!
  PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, plystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad.
  Možno vkladať:
  Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté.

  Nevkladajte!
  Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.
  Možno vkladať:
  Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, poskladané krabice a kartóny, reklamné letáky a pod.

  Nevkladajte!
  Použité hygienické potreby, mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.
  Možno vkladať:
  Čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: C/PAP. Nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté

  Nevkladajte!
  Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností.


  Vývoj separácie komunálneho odpadu za obdobie 2009-2016 (v tonách)


  Druh odpadu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  papier 2 160,720 2 830,317 2 615,327 2 045,740 2 545,177 2 525,342 2 134,723
  plasty 332,442 537,101 590,920 997,793 1 505,958 1 405,087 1 804,915
  sklo 1 295,760 1 589,644 1 835,780 2 005,760 2 552,480 2 746,610 3 043,260
  kovy 17,980 57,020 65,680 51,840 91,755 91,993 214,152
  BRO 609,140 674,590 676,970 548,860 2 263,410 4 631,870 5 031,575
  alternatívne palivo (TAP) 0,000 0,000 5 477,310 8 561,470 8 418,660 5 648,900 5 509,770
  drevo 0,000 0,000 0,000 0,000 648,880 926,150 1 225,700
  VKM 63,910 49,810 75,160 97,630 150,863 75,900 98,328
  elektroodpad 160,166 186,349 149,882 153,490 193,807 214,930 271,580
  pneumatiky 48,200 50,080 69,622 83,330 68,705 80,273 53,640
  batérie 4,380 5,810 1,525 0,483 1,206 1,100 3,700
  žiarivky 0,314 0,694 0,275 0,200 0,378 0,453 0,638
  odpady s obs. škodlivín 14,155 20,530 25,360 21,660 32,494 40,319 32,128
  S P O L U : 4 707,167 6 001,945 13 595,811 16 581,256 18 473,773 18 388,927 19 424,109