Slide 1

T+T, a.s.

Životné prostredie by malo zostať také prirodzené a krásne ako je len možné. Triedením a recykláciou odpadu môžete významnou mierou prispieť aj vy.

Slide 1

Zberný dvor

Po - Pia: 10.00 - 18.00h.,
So: 8.00 - 12.00h.

Slide 1

40 000 ton

komunálneho odpadu ročne spracujeme
na alternatívne palivo pre cementárne

Slide 1

Veľkokapacitné kontajnery

OBJEDNÁVKY:
tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

Slide 1

Prečo separovať?

Efektívne zhodnocovanie - trvalá udržateľnosť
s nízkou environmentálnou záťažou

previous arrow
next arrow

O nás

Životné prostredie by malo zostať také prirodzené a krásne ako je len možné. Triedením a recykláciou odpadu môžete významnou mierou prispieť aj vy.

V roku 1991 boli rozhodnutím mesta Žilina zrušené Technické služby, ktoré dovtedy zabezpečovali komunálne služby – vývoz a likvidáciu odpadu, ručné astrojové zametanie, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržbu miestnych komunikácií a prevádzku mestských cintorínov na území mesta Žiliny. Na základe výsledkov konkurzného konania, ktorého sa zúčastnilo viacero uchádzačov, začal dňom 1.novembra 1991 zabezpečovať vývoz odpadu Ing. Anton Jánoš pod obchodným názvom TEZAS a prevádzku mestskej skládky tuhého komunálneho odpadu Ing. Peter Suchoň pod obchodným názvom TERA.

V rovnakom období došlo ku dohode obidvoch podnikateľov a bolo vytvorené konzorcium s názvom T+T. Postupom času sa forma podnikania zmenila na Združenie T+T a v roku 1998 bolo podnikanie zmenené z fyzických osôb na právnicku formu v spoločnosti T+T, s.r.o. so sídlom na Hôreckej ceste v Žiline. V roku 1991 pracovalo vo firme 34 pracovníkov, v súčasnosti poskytuje firma pracovné príležitosti pre viac ako 160 stálych a 30 sezónnych pracovníkov. Rozšírením činností a zlúčením iných spoločností dnes poskytuje organizácia nasledovné služby:

  • Zhodnocovanie odpadu výrobou alternatívneho paliva
  • Odvoz odpadu  
  • Separovaný zber odpadu  
  • Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním
  • Kompostovanie odpadu
  • Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev
  • Údržba verejnej zelene

Spoločnosť T+T, s.r.o. postupne ku sebe pričlenila ODPADY, s.r.o. Kysucké Nové Mesto, RENOL, spol. s r.o., Bytča a TÚZ, s.r.o. Žilina. V roku 1998 bol odpredaný 50% podiel spoločnosti FURA, s.r.o. Rozhanovce, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z bytového fondu mesta Košice. V roku 2000 v konkurznom konaní získala spopločnosť T+T, s.r.o. 51% akcií Technických služieb Ružomberok, akciovej spoločnosti, čím rozšírila svoj vplyv na severe Slovenska aj na oblasť Liptova a Oravy. V roku 2001 sa spoločnosť zúčastnila užšej súťaže na zabezpečenie zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu z mesta Vrútky a na základe následného rokovacieho konania zabezpečuje činnosti zberu a zneškodňovania odpadov z mesta Vrútky, čím rozšírila svoje pôsobenie aj na oblasť Turca.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dochádza k 1.1.2002 k zlúčeniu spoločností T+T, s.r.o. a novovytvorenej spoločnosti T+T, a.s., pričom univerzálnym právnym nástupcom po zrušenej spoločnosti T+T, s.r.o. sa stáva akciová spoločnosť T+T, a.s., so sídlom v Žiline, na ul. Andreja Kmeťa č. 18.

V roku 2012 kúpila spoločnosť 90% akcií spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., ktorá zabezpečuje nakladanie s odpadmi pre 45 tisíc obyvateľov žiarskeho regiónu.

V roku 2013 uspela spoločnosť vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Prievidza. Od 1.1.2014 tak zabezpečuje nakladanie s odpadmi pre viac ako 48 000 obyvateľov a podnikateľské subjekty okresného mesta Prievidza.

Spoločnosť T+T, a.s. venuje sústavnú pozornosť sociálnemu programu. Zamestnanci firmy tvoria pracovný kolektív, o ktorý je potrebné sa sústavne starať (oblečenie,šatne,sociálne priestory,strava, nápoje, dovoz), aby spätne vládla pracovná pohoda a spoluzodpovednosť za dobrý chod firmy. 

PROJEKT

Intenzifikácia
zhodnotenia
a energetického
využitia
komunálneho
odpadu
(Fotogaléria)

PROJEKT

Separovaný zber
odpadu
(Fotogaléria)

OBJEDNÁVKY VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Tel.: 0908 936 376
/ 0908 936 375
teate@t-t.sk