Slide 1

T+T, a.s.

Životné prostredie by malo zostať také prirodzené a krásne ako je len možné. Triedením a recykláciou odpadu môžete významnou mierou prispieť aj vy.

Slide 1

Zberný dvor

Po - Pia: 10.00 - 18.00h.,
So: 8.00 - 12.00h.

Slide 1

40 000 ton

komunálneho odpadu ročne spracujeme
na alternatívne palivo pre cementárne

Slide 1

Veľkokapacitné kontajnery

OBJEDNÁVKY:
tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

Slide 1

Prečo separovať?

Efektívne zhodnocovanie - trvalá udržateľnosť
s nízkou environmentálnou záťažou

previous arrow
next arrow

Zhodnocovanie odpadu

Cca 40 tisíc ton komunálnych odpadov je ročne
spracovaných na automatizovanej linke, ktorej
výstupom je alternatívne palivo pre cementárne.

V roku 2011 bol realizovaný projekt „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“, výstupom ktorej je zhodnocovanie komunálneho odpadu činnosťou R12 – Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11, s koncovým zhodnotením činnosťou R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom. Realizáciou projektu podporeného Ministerstvom životného prostredia s príspevkom z Kohézneho fondu Európskej únie došlo k zásadnej zmene v spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v regiónoch Žilinského kraja, v ktorých pôsobí spoločnosť. Zneškodňovanie komunálnych odpadov na skládke je nahradené ich mechanickým spracovaním na automatizovanej linke v Hričove, ktorých výstupom je alternatívne palivo pre cementárne. Ročne je takto spracovaných cca 40 tis. ton komunálnych odpadov, čo významnou mierou prispieva k odbúraniu odpadov zo skládok a ich efektívnemu zhodnocovaniu.

Zhodnocovanie komunálnych odpadov Intenzifikáciou zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu je plne v súlade so smernicou Rady Európy 1999/31/ES z 26.apríla 1999 o skládkach odpadov a Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov schválenou Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2010.

Spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje od roku 2013 zariadenie na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň v Dolnom Hričove. Kompostáreň sa nachádza v priemyselnej zóne obce Dolný Hričov, vedľa čistiarne odpadových vôd spoločnosti SEVAK, a.s.. V kompostárni je zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad z obcí žilinského regiónu.
Od roku 2000 spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň Žilina- Považský Chlmec. Kompostáreň sa nachádza v meste Žilina, v katastri prímestskej časti Považský Chlmec, na ľavej strane štátnej cesty č.507 Žilina – Bytča, na pravej strane rieky Váh a bezprostredne pri vodnom diele Horný Hričov. Je súčasťou areálu skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec.

V zariadení sa zhodnocujú odpady kategórie „O“ (ostatný odpad) podľa schváleného prevádzkového poriadku príslušným OÚ OŽP.

Komposty sú vyrábané priemyselným spôsobom v súlade s STN 46 5735 „Priemyselné komposty“. Cieľom výroby kompostu je vyrobiť biologicko-minerálny komplex cestou termického kvasenia, ktoré je usmerňované prevzdušňovaním kompostovateľnej zmesi prehadzovaním. Organická hmota sa opätovne vráti do prirodzeného kolobehu vo forme kompostov, ktoré slúžia ako prirodzený substrát pre rastliny a zároveň ako hnojivo zabezpečujúce harmonický rast rastlín. Priemyselné komposty slúžia na rekultiváciu trávnych porastov v parkoch, na sídliskách ako aj okrasných záhonov v centrálnej mestskej zóne a v okrajových častiach mesta Žiliny.

Prehrať video

„Drvenie objemného odpadu”

Prehrať video

“Zhodnocovanie drevnej hmoty”

Prehrať video

“Zhodnocovanie odpadového dreva”

PROJEKT

Intenzifikácia
zhodnotenia
a energetického
využitia
komunálneho
odpadu
(Fotogaléria)

PROJEKT

Separovaný zber
odpadu
(Fotogaléria)

OBJEDNÁVKY VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Tel.: 0908 936 376
/ 0908 936 375
teate@t-t.sk